Beleidsplan

  1. Inleiding

 De stichting Browo is op 23 februari 2018 opgericht door de Stichting Collectie Appingedammer Bronsmotoren Museum (Brons) en de Stichting Historische Scheepswerf Hoogezand-Sappemeer (SHSHS), met als doel het verwerven, restaureren en beheren van oude schepen.

De aanleiding tot de oprichting was de overdracht van het 100 jaar oude scheepje “Friso”, door de familie Zandstra te Boornzwaag. De Friso, nog voorzien van de originele Bronsmotor, verkeert in zeer slechte staat, waardoor een grondige restauratie noodzakelijk is.

Door de aanwezige kennis op motoren- en op scheepsbouwgebied van beide partners te bundelen, is een combinatie ontstaan, die in staat is oude schepen op de juiste wijze te restaureren en te onderhouden. De Friso zal in de komende jaren  op de Historische Scheepswerf Wolthuis te Sappemeer worden gerestaureerd. De restauratiekosten zijn begroot op € 79.000,- excl. BTW.

  1. Missie

De stichting wil oude en bijzondere schepen verwerven en zoveel mogelijk in de oude staat laten terugbrengen. Door gebruik te maken van de kennis en ervaring van de vrijwilligers van beide partners, is het onderhoud en een verantwoord gebruik van de schepen gewaarborgd. Ook blijft hierdoor de kennis van vroegere motoren- en scheepsbouwmethodes behouden.

Door met de schepen deel te nemen aan nautische evenementen, wordt het publiek in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van dit varend erfgoed.

  1. Personeel en organisatie

De stichting heeft een bestuur, bestaande uit 4 personen, evenredig gelieerd aan Brons en SHSHS. Voorzitter is A. Nijboer, secretaris P.J. Kielman, penningmeester F. Klatter en                          vice-voorzitter J.H.M. van Dam. De bestuursleden zijn onbezoldigd.

De werkzaamheden aan de schepen en motoren zullen zoveel mogelijk worden uitbesteed aan de beide gelieerde stichtingen.

  1. Financiering

De financiering van de restauratieprojecten moet worden gedekt door subsidies en schenkingen, zowel financieel als in natura. De fondsenwerving zal door het bestuur ter hand worden genomen. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door de in de stichting ondergebrachte schepen. Verder hebben beide gelieerde stichtingen een bescheiden beginkapitaal ingebracht.

Door met de schepen deel te nemen aan nautische evenementen, kunnen er inkomsten worden gegenereerd ter dekking van de onderhoudskosten.

  1. Doelen

De stichting zoekt contact met scheepseigenaren, die hun schip niet willen of kunnen onderhouden. Indien het betreffende schip van voldoende historische waarde is om te behouden, wordt de eigenaar verzocht haar te schenken aan de stichting Browo, met als opdracht voor restauratie en beheer zorg te dragen.

Door vrijwilligers ervaring te laten opdoen in motoren- en scheepsbouwtechnieken wordt bereikt, dat deze technieken behouden blijven en dat b.v. werkloze jongeren en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt weer arbeidsritme kunnen opdoen.

Hoogezand, 19 maart 2018.

P.J. Kielman, secretaris stichting BROWO.